O Zadihaj

Kot Zavod Zadihaj je bil ustanovljen leta 2013, ko je stopil na pot raziskovanja in promocije rešitev s področja trajnostne mobilnosti, z namenom omogočiti ljudem kvalitetno in aktivno življenje, s poudarkom na zdravem življenjskem slogu.

Več o tem Manj o tem

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh po mobilnosti in hkrati zmanjšati promet. Ena od rešitev je uspešen javni potniški promet, a zaradi razseljenosti prebivalstva ni najbolj optimalna. Alternativa obstaja in to so vozila nove generacije, vozila poganjana na elektriko in metan.

Trajnostna mobilnost pa ni samo okoljska nuja, temveč tudi pomembna razvojna priložnost tako za mesta kot državo. Za razvoj pravih, uporabnih, optimalnih in dolgoročnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti je potreben širok prostor namenjen iskrenemu pogovoru vseh deležnikov. Od odločevalcev, gospodarstvenikov, strokovnjakov, do vedno bolj zainteresirane javnosti in uporabnikov.

Ustanovljen je bil kot zasebni zavod v decembru 2013. Je nevladna in neprofitna organizacija, ki s pomočjo dejavnosti, opredeljenimi v aktu o ustanovitvi, prispeva k razvoju trajnostnega prometa, ohranjanju narave in okolja, uporabe zdravju in okolju prijaznih praks in virov čiste energije ter izboljšanju poslovnega, javnega in socialnega okolja.

V Ustavi RS je zapisano, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja in da v ta namen Zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Z ozaveščanjem in razvojem inovativnih rešitev vsekakor delujemo v smeri izboljšanja naravnih dobrin, predvsem zraka in okolja. Dejstvo je, da zraka ne moremo zamenjati kot lahko hrano in vodo ter vpliva na zdravje veliko bolj kot se o tem opozarja.

Vizija

Zdravje za nas predstavlja osnovo za intelektualni, fizični in čustven razvoj človeka, kar je predpogoj za delovno aktivnost in s tem ekonomsko varnost. Ljudje ocenjujejo zdravje kot največjo vrednoto in za ohranjanje le-te razvijamo učinkovite in uporabne rešitve na področju trajnostne mobilnosti.

Z rešitvami in prizadevanji zagotavljamo, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških, manjših stranskih učinkih na okolje, manjšem tveganju za zdravje in ob uporabi naravnih energetskih virov.

Rast!dej

Inkubator Rast!dej s svojim delovanjem prispeva k izboljšanju stanja na področju zagotavljanja ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in podjetij. Dobra poslovna ideja potrebuje pri razvoju določeno podporo. Razvoj ideje do prvih finančnih rezultatov je praviloma daljši, kot si bodoči podjetnik predstavlja.

Več o tem Manj o tem

V tem času nastajajo stroški, kar predstavlja razlog, da se večina idej ne razvije. Že sam razvoj ideje predstavlja določena vlaganja, financirati pa je potrebno še nekaj ostalih stroškov, ki nastajajo (stroški ustanovitve podjetja, stroški vodenja TRR, računovodstvo, pisarniški potrošni material, internet, telefonija, tiskanje, oblikovanje, spletni mediji in marketing).
Zavedamo se potenciala nerealiziranih idej, zato smo na Zadihaj vzpostavili prostor z vso potrebno infrastrukturo. Namenjen je vsem zainteresiranim, ki potrebujejo podporo pri razvoju svoje ideje na področju trajnostne mobilnosti.

V Zadihaj že nekaj let aktivno delujemo na področju trajnostne mobilnosti in obnovljivih virih energije. V tem času smo realizirali vrsto projektov, pridobili izkušnje in znanja ter se povezali s kompetentnimi ljudmi in organizacijami. V vsakdanjem delu se srečujemo s posamezniki z idejami, ki si jih ne upajo realizirati. Ker smo zainteresirani, da bi družbeni učinek na tem področju bil čim vidnejši, ponujamo pogoje, ki omogočajo lažjo realizacijo.

Dejavnosti:

 • Podporno okolje in prostor za razvoj ideje do podjetniškega podjema.
 • Administrativna in splošna pomoč udeležencem.
 • Mentoriranje in svetovanje (računovodsko, pravno, energetsko, projektno) - v predinkubatorski in inkubatorski fazi ter v fazi vstopa na trg.
 • Pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije.
 • Podpora pri grafičnem oblikovanju, izdelavi spletne strani in mobilnih aplikacijah.
 • Organizacija tematskih predavanj in izobraževanj.
 • Sodelovanje s kompetentnimi organizacijami in ljudmi.
 • Organizacija in izvajanje delavnic.
 • Povezovanje upokojenih strokovnjakov z bogatimi znanji z mladimi poslovneži.

Poslanstvo:

Oblikovati aktivno in prepoznavno podporno okolje in povezovalno mentorstvo z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, da bodo prispevala k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom ter posodobitvi strukture gospodarstva.

Rast!dej spodbuja aktivnosti za:

 • povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti,
 • vzpostavitev (ne)formalnih mrež,
 • aktivacijo in vključevanje mladih, žensk in starejših,
 • izobraževanje ter usposabljanje,
 • povečanje kakovosti življenja in zmanjšanju tveganja revščine,
 • ustvarjanje novih (zelenih) delovnih mest,
 • izboljšanje stanja okolja in energetske učinkovitosti,
 • dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva.

Članstvo v SPODBUJEVALNIKU RAST!DEJ posameznikom omogoča dostop do fizičnega delovnega prostora, uporabo tiskalnika, skenerja, interneta, spletnega strežnika, baz podatkov, dostop do informacij, svetovanj in mentoriranja, dostop do kompetentne mreže podjetij in posameznikov, sodelovanje pri skupnih projektih, povezovanje za potrebe razvoja lastne ideje, ter druge ugodnosti.

Vsi, ki verjamete v svojo idejo, a se do sedaj še niste opogumili, ste vabljeni v naše inovativno okolje.

Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je izjemnega pomena za družbo, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, izključeni, je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi. Prostovoljstvo delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju institucij in organizacij.

Več o tem Manj o tem

Prostovoljno delo ima že dolgo zgodovino, ki se navezuje predvsem na razvoj organizacij, ki niso odvisne od države. Prostovoljec je lahko vsak, ki je empatičen in altruističen, vendar potrebuje začetno in nadaljnje usposabljanje, ki ga izvaja že izkušen prostovoljec/mentor.

Tudi Zadihaj je prostovoljska organizacija, ki vabi v svoj kolektiv ljudi, ki jim ni vseeno za zrak, katerega dihamo, naravo, v kateri bivamo, za lastno zdravje in za občo kakovost bivanja soljudi in drugih živih bitij.
Prostovoljstvo v naši organizaciji se razprostira predvsem na izobraževalnem, okoljskem, socialnem in zdravstvenem področju. Konkretno pri ozaveščanju javnosti o pomenu čistega zraka, pri organizaciji promocijskih dogodkov, pri projektih, ki omogočajo lažjo mobilnost starejših, invalidov (vnos invalidskih parkirišč, organizacija brezplačnih prevozov z neoporečnimi vozili - Prostofer) ter naših najmlajših (prevozi na izlete in v šolo z metanskimi in električnimi vozili). Usposobljeni prostovoljci svetujejo pri optimizaciji voznih parkov različnih podjetij, sodelujejo pri prodaji lastnih rešitev in proizvodov, od katerih gre del prihodkov v humanitarne namene in delujejo še na mnogih ostalih delih.

Več o pravicah in odgovornostih prostovoljk in prostovoljcev ter organizacij, v katerih delujejo, si lahko preberete v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva.

Povezava do Vpisnika prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

Vabljeni vsi, ki bi želeli sodelovati pri projektih Zadihaj. Brezposelnim osebam je na voljo tudi višja socialna podpora v primeru, da delujete kot prostovoljec. Več o tem na povezavi.

ZadihajMoM

Trajnostno mobilnostne potovalne navade so stvar sedanjosti (glede na zaskrbljujoče podatke zdravstvenih, okoljskih in stroškovnih raziskav o posledicah prometa, verjetno tudi stvar preteklosti), kar se kaže tudi na prizadevanjih mnogih občin v Sloveniji pri uveljavljanju ukrepov, s katerimi spodbujajo svoje občane k zelenemu potovanju.

Več o tem Manj o tem

Prizadevanja so žal premalo prepoznavna med uporabniki in prebivalci mest zato smo se odločili organizirati promocijske dogodke ZadihajMo. Prvi tovrstni dogodek je bil izveden v Mestni občini Maribor.

Z organizacijo dogodka ZadihajMoM smo:


 • seznanili prebivalce Maribora z informacijami podkrepljenimi z uporabniško izkušnjo ter jim približali vozila brez nafte,
 • informirali prebivalce o prizadevanjih Mestne občine Maribor na področju razvoja trajnostne mobilnosti in o ukrepih, ki jih je že sprejela,
 • spodbudili ljudi k razmišljanju o alternativnih možnostih mobilnosti in posledično s tem v bližnji prihodnosti izboljšati kakovost zraka.

Dogodek je bil sprejet z veliko odzivnostjo javnosti in izkazanim interesom mnogih deležnikov za sodelovanje ter podporo.

ZadihajMo – Bilten (PDF)


Prihodnost ZadihajMo


Vsaka občina si po svojih najboljših močeh prizadeva spodbujati trajnostno mobilnostne navade, a so še vedno v uporabi manj kot bi lahko bile. Z organizacijo tovrstnih dogodkov v zainteresiranih občinah Slovenije želimo ozaveščati prebivalce o prizadevanjih razvoja spodbud trajnostne mobilnosti v njihovi bližini ter jih seznanjati z optimalnimi in dosegljivimi rešitvami.

Evropski teden mobilnosti

Sredina septembra je že od leta 2002 rezervirana za aktivnosti, ki opozarjajo na potrebo po spremembi naših potovalnih navad. ETM postaja vrhunec celoletnih prizadevanj za okolju in človeku prijaznejše načine mobilnosti.

Več o tem Manj o tem

Za vrsto potovanja se pogosto odločamo iz navade, ne da bi premislili ali je odločitev optimalna oziroma najbolj učinkovita. Zato s svojim programom vsako leto spodbujamo k razmisleku o multimodalnosti, torej o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo.

Lahko bi dejali, da je Zadihaj že kar tradicionalno aktiven v različnih mestih po Sloveniji v času Evropskega tedna mobilnosti (ETM). V letu 2016 predvsem v luči osveščanja ljudi o pomenu varovanja okolja, trajnostne mobilnosti in izgradnji boljše infrastrukture (splošne dostopnosti) električnih polnilnih rešitev za električna premikala.

Na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju je 15. septembra potekal posvet z naslovom Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo, kjer so se udeleženci zavzeli za prehod Slovenije v zeleno gospodarstvo. Na njem je sodeloval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, mag. Nena Dokuzov iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša ter več predstavnikov dobre prakse prehoda v zeleno gospodarstvo, med njimi tudi Teodor Bunta iz Zadihaj. Beseda je tekla o nujnosti dolgoročne strateške usmeritve gospodarstva Slovenije, ki temelji na trajnostni zasnovi, okolju prijaznem industrijskem sistemu ter novih zelenih delovnih mestih.

V Mestni občini Ptuj je Zadihaj, 16. septembra na predmestnem Parkirišču Zadružni trg, ki je namenjeno spodbujanju trajnostne mobilnosti, izvedel promocijske predstavitve in vožnje z metanskimi in električnimi vozili ter drugimi trajnostnimi premikali. Navdušenje obiskovalcev je bilo neizmerno. Še posebej veseli dejstvo, da je prišlo veliko otrok, ki spoznavajo, da lahko z drugačnimi in zdravju ter okolju neoporečnimi vozili potujejo še hitreje ter bolje. Dogodek sta obiskala tudi Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj in Gorazd Orešek, podžupan Mestne občine Ptuj. Oba sta preizkusila tudi vožnjo z električnim avtomobilom in bila navdušena.

Dne 18. septembra je Zadihaj, promoviral trajnostno mobilnost na Car tuning showu Ribičija v Meljskem dolu. Promocija je bila precej zahtevna naloga glede na to, da se tam zbirajo navdušenci nad vonjem bencina in hrupom izpušnih cevi. V sklopu trajnostne mobilnosti je bila razstavljena 100% električna Mazda RX 8 in nov Nissan Leaf, ki sta pritegnila nemalo pozornosti, kar zunanjega opazovalca pelje v smer razmišljanja, da je med obiskovalci dogodka zagotovo tudi kakšen potencialen kupec katerega od električnih premikal, saj so argumenti za premočni.

V sodelovanju s Podjetniškim centrom Pristop Šoštanj je Zadihaj, 20. septembra pripravil v Šoštanju predavanje z naslovom Zamenjava goriva: DA ali NE (Kako dolgo še nafta?), ki ga je imel Teodor Bunta. Po uvodnem delu se je s poslušalci razvila zanimiva debata, ki je šla v temelje učinkov nafte in izpustov trdih delcev na zdravje. Interes javnosti je pokazal, da je smiselno nadaljevati s tovrstnim osveščanjem ljudi, zato sta se organizaciji zavezali k nadaljnjemu sodelovanju tudi po izteku ETM.

Mestna občina Slovenska Bistrica je namenila del finančnih sredstev iz naslova ETM za nakup in postavitev električne polnilne rešitve za vsa električna premikala. V sodelovanju z Razvojnim informacijskim centrom Slovenska Bistrica je Zadihaj, polnilno rešitev postavil pred Turistični informacijski center na Trgu svobode v Slovenski Bistrici.

Osveščanje javnosti o okolju in človeku bolj prijaznemu načinu mobilnosti je temelj ETM. Počasi se stvari premikajo v pravi smeri, ki je dolgoročno okoljevarstveno in zdravstveno vzdržna, zato iz leta v leto k temu pristopa vedno več evropskih mest. Če se nismo srečali že letos, ste drugo leto zraven?

TTE polnilna infrastruktura

Za večjo populacijo električnih vozil je potrebna dovolj obsežna in učinkovita infrastruktura primernih inteligentnih polnilnih rešitev. Na področju polnilne infrastrukture razvijamo celovite rešitve.

Polnilne rešitve

Že postavljene naše polnilne rešitve.
Več o tem Manj o tem

Zemljevid

Polnilna infrastruktura


Električna mobilnost se vztrajno uveljavlja in nuja po celoviti polnilni infrastrukturi postaja čedalje večja.

Kot dolgoletni uporabniki električnih vozil si želimo kar čim več priključkov, na čim več različnih lokacijah. Toda ugotavljamo, da stanje ni takšno. Postavljajo se tako imenovane hitre polnilnice, ki so sorazmerno draga rešitev in zahtevajo obsežno načrtovanje in zahtevno montažo. Posledično jih je premalo, predstavljajo pa predvsem rešitev za tranzitne potnike, ki prevozijo daljše razdalje. Poleg tega ne omogočajo polnjenje električnih koles, skuterjev in invalidskih vozičkov. Večina uporabnikov prevozi dnevno zgolj krajše razdalje in bi jim možnost varnega priklopa na navadno vtičnico zadostovala.

Ozaveščanje

Trajnostni pristop k mobilnosti je relativno nov pristop. Zaradi tega potrebuje promocijske dejavnosti, ki bi podprle razumevanje in sprejemanje tega pristopa v širši javnosti. V državah EU je za promocijo trajnostne mobilnosti namenjenega veliko časa in denarja.

Več o tem Manj o tem

Organiziramo predavanja in interaktivna srečanja, strokovne okrogle mize, novinarske konference, zabavne in druge promocijske dogodke na temo trajnostne mobilnosti.

V Nemčiji vlada obvešča svoje državljane o pomembnosti varčne vožnje s kratkim reklamnim sporočilom, ki se med drugim prikazuje tudi v kinodvoranah. V Belgiji dnevno časopisje redno poziva prebivalstvo k javni obravnavi katerega od nezaželenih učinkov prometa. Številna evropska mesta svoje prebivalce ozaveščajo z letaki, brošuricami in plakati. Podobne dejavnosti je že nekaj časa moč opaziti tudi v Sloveniji. Kljub temu je nadaljnje delo na področju promocije še kako potrebno.

Pravilna vzgoja ob pravem času lahko predstavlja enega od najboljših ukrepov za zagotovitev dobre mobilnosti v mestih. Ugotavljamo, da so mladostniki o navadah trajnostne mobilnosti nepoučeni. Udeležencem predavanj je na voljo tudi preizkus vožnje z različnimi električnimi in metanskimi vozili.

Za učinkovito promocijo trajnostne mobilnosti je potrebno imeti podporo medijev – od lokalnih časopisov do nacionalne televizije. Z odzivnostjo medijev na naše dogodke smo zadovoljni, a ne moremo mimo dejstva, da večinski medijski prostor še vedno zavzemajo velike naftne in avto korporacije, katerih cilji niso enaki našim.

Vpliv na zakonodajo

Pogoj za izboljšanje mobilnosti je ustrezna infrastruktura, predpogoj za to pa so ustrezne zakonske podlage.

Med odmevnejše vzpodbude spada organizacija strokovnih okroglih miz, na kateri poleg občinskih odločevalcev, strokovnjakov s področja okolja in zdravja, sodelujejo tudi predstavniki različnih ministrstev in uporabniki trajnostno mobilnostnih potovalnih navad. Rezultati takšnih srečanj privedejo do konkretnih predlogov.